Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Prijedlog novog sistema ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija

05.10.2018.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (Vijeće/VSTV) je na sjednici održanoj 26. i 27. septembra 2018. godine usvojilo nacrte kriterija i nacrt pravilnika za ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija.

Navedeni nacrti usvojeni su vezano za nalaze i preporuke iz Stručne analize (Peer Review) o ocjenjivanju rada nosilaca pravosudnih funkcija u BiH, koju su pripremili stručnjaci Evropske komisije. 

Novim propisima u sistem ocjenjivanja, između ostalog, uvodi se analitička ocjena rada i povećava se broj izvora za utvrđivanje ocjene rada, s ciljem utvrđivanja i davanje sveobuhvatne ocjene rada za svakog nosioca pravosudne funkcije, na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja.

Nacrti kriterija i pravilnika su usklađeni sa važećim zakonodavnim okvirom u BiH pogledu nadležnosti za ocjenjivanje (ocjenjivač: glavni tužilac/predsjednik suda) i perioda za ocjenjivanje (jedna godina). 

Cilj Vijeća je da se novi kriteriji i pravilnik o postupku za ocjenjivanje usvoje na sjednici  koja će biti održana 07.11.2018. godine. 

Primjena novih kriterija i pravilnika će početi 01.01.2019. godine, pa će se rad nosilaca pravosudnih funkcija u 2019. godini pratiti prema novom propisima i na temelju toga ocjenjivanje rezultata rada za 2019. godinu provesti na početku 2020. godine.

Vijeće je, takođe, na sjednici koja je bila održana 26. i 27.09.2018. godine zaključilo da se navedeni nacrti kriterija i pravilnika trebaju dostaviti svim nosiocima pravosudnih funkcija kako bi ih mogli razmotriti i diskutovati te VSTV-u BiH dostaviti obrazložene komentare na njih. 

U prilogu ove informacije mogu se pronaći navedeni nacrti i to: 
  • Nacrt kriterija za ocjenjivanje rada sudija;
  • Nacrt kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova;
  • Nacrt kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca;
  • Nacrt kriterija za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka;
  • Nacrt kriterija za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
  • Nacrt pravilnika o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija;


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Praćenje rezultata rada sudova i tužilaštava

VSTV BiH prati rezultate rada sudova i tužilaštava na temelju pokazatelja o njihovom radu. VSTV BiH je odredilo set osnovnih pokazatelja za procjenu rezultata rada sudova i tužilaštava u toku jedne godine: protok predmeta (broj nerješenih predmeta na početku  izvještajnog perioda, primljeni i rješeni predmeti u toku izvještajnog perioda, kao i nerješeni predmeti na kraju izvještajnog perioda), kolektivna orijentaciona norma i kolektivni kvalitet odluka. Osim toga, VSTV BiH prati i podatke o starosnoj strukturi neriješenih predmeta u sudovima i tužilaštvima prema godini inicijalnog akta u predmetu.

Podaci o rezultatima rada sudova i tužilaštava, kao i pravosuđa u cjelini, u vezi sa navedenim pokazateljima se analiziraju na polugodišnjem i godišnjem nivou te se objavljuju u godišnjem izvještaju VSTV BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Ocjenjivanje rezultata rada nosilaca pravosudnih funkcija

VSTV BiH, na osnovu člana 17. tačka (22) Zakona o VSTV-u BiH utvrđuje kriterije za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca.

Kriterijima za ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini utvrđuje se način ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija, vođenje evidencija o njihovim ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima sa posla, elementi i način utvrđivanja ocjene rada, te druga pitanja od značaja za ocjenjivanje rezultata rada.

Ocjenjivanje rada provodi se kako bi se objektivno i nepristrasno utvrdilo sa kakvim je uspjehom nosilac pravosudne funkcije obavljao svoju dužnost u periodu ocjenjivanja.

Ocjene rezultata rada nosilaca pravosudnih funkcija se koriste u postupku imenovanja na druge funkcije u pravosudnim institucijama, odnosno prilikom razmatranja njihove sposobnosti, podobnosti i stručnosti za napredovanje unutar pravosudnog sistema.

Podaci prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada koriste se za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela VSTV BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Vremenski okvir za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima

 

Pravilnikom o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 5/13, 101/13 i 61/14 ) utvrđeni su kriteriji i metodologija za određivanje i praćenje poštivanja optimalnih i predvidivih rokova za rješavanje predmeta u sudovima i tužilaštvima u skladu sa smjernicama Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ).

Svrha utvrđivanja optimalnih i predvidivih rokova jeste osiguranje primjerene dužine trajanja postupaka te ujednačavanje standarda za raspoređivanje resursa u pravosudnim institucijama koja će omogućiti efikasno, blagovremeno i profesionalno postupanje po predmetima.

Optimalni rokovi za postupanje u predmetima predstavljaju standardni vremenski okvir za zakonito i efikasno rješavanje predmeta u sudovima odnosno u tužilaštvima. Predvidivi rokovi. Predvidivi rok je realni vremenski okvir u kojem se može očekivati okončanje postupka u konkretnom predmetu, računajući od trenutka prijema inicijalnog akta u sudu, odnosno tužilaštvu. U slučajevima kada je predvidivi rok duži od optimalnog potrebno je preduzimati kontinuirane aktivnosti usmjerene ka njegovom skraćenju. Prilikom određivanja predvidivih rokova za rješavanje predmeta u sudovima i tužilaštvima potrebno je, osim optimalnog roka za odnosnu vrstu predmeta, uzeti u obzir zaostatke u pogledu neriješenih predmeta određenog referata, u svakom pojedinačnom sudu odnosno tužilaštvu i vrijeme potrebno za njihovo rješavanje s obzirom na raspoložive resurse u okviru suda odnosno tužilaštva i utvrđena orijentaciona mjerila.

U toku je testna primjena Pravilnika u svim sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Faza testne primjene će se okončati do 01.03.2015.godine, od tog datuma sudovi i tužilaštva će početi izdavati obavještenja o predvidivim rokovima za rješavanje predmeta iz svoje nadležnosti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh