Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Osnovne informacije o projektu

Kratki opis projekta

Opći cilj Projekta je unapređenje efikasnosti pravosuđa, s aspektom na sudove, kroz jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava, unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, jačanje rodne jednakosti među nosiocima pravosudnih funkcija, pružanje organizacione i materijalne podrške pravosudnim institucijama, borbu protiv korupcije, podršku u upravljanju sudskim predmetima, obuke nosilaca pravosudnih funkcija, sudskog i nesudskog osoblja, reformu izvršnog postupka u pravosudnom sistemu BiH.

U skladu s vizijom i misijom i strateškim dokumantima VSTV-a BiH kao i strateškim dokumentima  iz oblasti pravosuđa i drugih relevantnih oblasti i prioritetom mplementacije Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu u periodu 2015 – 2018 i njenog Akcionog plana, VSTV BiH je  pripremio ovaj projektni prijedlog kako bi implementirao aktivnosti Komponente 1 i Kompenente 2.  Projekat je utemeljen na ideji općeg unapređenja stanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine, kao jednom od osnovnih preduslova na putu evropskih integracija, a posebno u svjetlu nedavno podnesene aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji od strane zvaničnih vlasti u Bosni i Hercegovini i svih budućih obaveza i aktivnosti BiH kada je u pitanju sticanje statusa kandidata države članice Evropske unije i početka procesa pregovaranja.

Aktivnosti projekta 

Implementacijom sljedećih međusobno povezanih aktivnosti postići će se ciljevi Komponente 1 i 2:

Komponenta 1 – Dalje unapređenje efikasnosti pravosuđa 

Cilj: Unaprijeđena efikasnost sudova

 1. Upravljanje sudskim predmetima 
  1.1. Efikasnije procesuiranje predmeta upravnog spora
  1.2. Jačanje stručnih kapaciteta sudija za rješavanje najsloženijih predmeta iz privredne oblasti  
  1.3. Efikasnije provođenje parničnih postupaka koji se vode protiv budžetskih korisnika
  1.4. Nastavak pružanja podrške unapređenju arhivskog poslovanja u sudovima
 2. Unutrašnja reorganizacija sudova i ljudskih resursa u sudovima 
  2.1. Analizirati radne procese u sudovima i predložiti mjere reorganizacije
 3. Reforma izvršnog postupka 
  3.1. Pitanje pokretne imovine kao sredstva izvršenja i oglašavanje ročišta za za prodaju pokretnih stvari
  3.2. Promoviranje instituta sudske nagodbe, medijacije i uvođenje prakse slanja opomene
  pred utuženje, zaključivanje ugovora s korisnicima
  3.3. Unapređenje izvršnog postupka putem promovisanja i veće primjene mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u svrhu dobivanja podataka o imovini izvršenika i unapređenja izvršnog postupka
  3.4. Reorganizacija poslovnih procesa u izvršnim odjeljenjima i jačanje uloge i edukacija sudskih izvršilaca 
  3.5. Uspostavljanje javnog dijaloga o identifikaciji optimalnog modela sistemskog rješenja izvršnog postupka 
 4. Rodna jednakost, ranjive grupe i saradnja s nevladinim organizacijama 
  4.1. Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu;
  4.2. Promoviranje i pružanje podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa; 
  4.3. Uspostavljanje saradnje s nevladinim i međunarodnim organizacijama.


Komponenta 2 – Ojačati neovisnost i odgovornost pravosuđa

Cilj: Osigurati pravnu sigurnost u BiH osiguravajući profesionalizam i jačanje odgovornosti pravosuđa u BiH

    5.   Uspostaviti elektronski sistem za podnošenje, evidentiranje, obradu i praćenje finansijskih    
           izvještaja sudija I tužilaca  –  SuRePro Monitor


Osnovne informacije o  projektu

Trajanje
Juli 2016 - juli 2019 ( 3 godine)

Mjesto/područje obuhvaćeno projektom
Bosna i Hercegovina

Budžet projekta 
Ukupan budžet: 1,6 miliona eura

Donator 
Vlada Švedske

Partneri na projektu
Voditelj projekta:  VSTV BiH

Partneri:  Sudska Administracija Švedske i Općinski sud u Tuzli 

Kontakt
Rukovoditelj projekta:
Gđa Ana Bilić Andrijanić 
Tel:  033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

Zamjenik rukovoditelja projekta:
G. Kenan Ališah
Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Unapređenje rodne jednakosti i podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa u pravosuđu

Kao jedan od rezultata rada i realizacije aktivnosti  unapređenja rodne jednakosti te promocije i podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa u pravosuđu, u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ (ICEA) kojeg finansira Vlada Švedske, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je izradilo publikaciju na temu predrasuda i stereotipa.

Publikacija je namijenjena sudijama, sa ciljem predstavljanja eventualnih posljedica stereotipa i predrasuda, posebno u kontekstu provođenja zakona.
Naime, publikacija objašnjava pojmove stereotipa i predrasuda te načine na koje ih stičemo i stvaramo. Pored toga, publikacija tretira i pitanje posljedica negativnih stavova, posebno u kontekstu provođenja zakona, čime se stereotipi i predrasude mogu stvoriti i ojačati ili prevenirati i otkloniti. Nadalje, objašnjeno je zašto je otklanjanje predrasuda preduvjet za ostvarenje jednakog pristupa pravdi i sticanje povjerenja javnosti u pravosuđe te je pojašnjen značaj uloge sudije u ovom procesu. Konačno, publikacijom je obuhvaćeno i pitanje načina eliminacije predrasuda iz pravosudnog sistema uzimajući u obzir relevantne odredbe Kodeksa sudijske etike.

VSTV BiH smatra da je riječ o izuzetno značajnoj temi, obzirom da se, osvještavanjem i uklanjanjem predrasuda i stereotipa iz sudnice, te uvažavanjem i poštivanjem različitosti u vlastitoj okolini, eliminiraju diskriminirajuće prakse, čime pravosudni sistem postaje dostupan, fer i nepristrasan, a povjerenje javnosti u pravosuđe prirodno slijedi taj proces.

Štampana verzija publikacije je distribuirana svim sudovima dok je elektronska verzija na tri službena jezika u BiH i engleskom dostupna na web stranici VSTV-a BiH i može se preuzeti sa linkova ispod.
 
Publikacija BOS  Publikacija HRV  Publikacija SRP  Publikacija ENG
 
Vezane vijesti


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Nulta tolerancija prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju

18.10.2019.

(Sarajevo, 18. oktobar 2019.) – Obuka za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH u organizaciji Atlantske inicijative održana je danas u Sarajevu. Tom prilikom obuku je prošlo 12 novoimenovanih savjetnika i savjetnica iz sudova i tužilaštava, predstavnika Suda BiH, Kantonalnog suda u Sarajevu, Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, Osnovnog suda u Vlasenici, općinskih sudova u Žepču, Gradačcu, Gračanici te Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Program obuke je koncipiran u skladu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini (Smjernice) koje je u februaru 2015. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) usvojilo kao zvanični mehanizam za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja i koji se primjenjuje u svim pravosudnim institucijama u BiH. 

Tokom obuke savjetnici i savjetnice su se upoznali sa pojmovima, oblicima i posljedicama seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kao i mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u pravosudnim institucijama u BiH s ciljem prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja. Pored toga, savjetnicama i savjetnicima uručeni su materijali potrebni za informisanje zaposlenika sudova i tužilaštava sa Smjernicama odnosno utvrđenim standardima  prepoznavanja seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kao protivzakonitog i neželjenog ponašanja, propisima interne procedure za preventivno djelovanje u vezi sa neželjenim ponašanjem na radnom mjestu i/ili u vezi sa radnim mjestom. 

Smjernicama se nastoji osigurati i promovisati rodna ravnopravnost u svim pravosudnim institucijama u BiH, kako u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanja, tako i u cilju zaštite pojedinačnih ljudskih prava i sloboda garantovanih Ustavom BiH, zakonima i drugim pozitivno- pravnim propisima u BiH i obavezujućim međunarodnim dokumentima. 

Edukatorice na obuci bile su Janja Jovanović predsjednica Općinskog suda u Sarajevu  i Mihaela Jovanović sutkinja Općinskog suda u Živinicama.

VSTV BiH se zalaže za promociju profesionalnih odnosa i poštovanja unutar pravosudnih institucija. Usvajanjem i primjenom Smjernica  ističe se opredjeljenje usmjereno ka prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koje ujedno treba služiti kao primjer drugim institucijama za razvijanje institucionalnih politika. Nosioci i nositeljice sudijske i tužilačke funkcije i osobe zaposlene u pravosudnim institucijama u BiH dužni su u svom radu 
poštovati i pridržavati se principa rodne ravnopravnosti, te voditi računa da svojim radnjama i postupcima ne čine seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

U Banja Luci održana radionica „Unapređenje rada službe sudskih izvršitelja i rada sudskih izvršitelja u praksi“

07.10.2019.

(Sarajevo,  4. oktobar 2019. godine) – Jednodnevna radionica na temu „Unapređenje rada službe sudskih izvršitelja i rada sudskih izvršitelja u praksi“ održana je danas u Banja Luci. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH” (Projekt ICEA) kojeg finansira vlada Švedske.

Svrha ove radionice bila je razmjena iskustava i dobrih praksi, sticanje novih znanja i unapređenje rada sudskih izvršitelja. U uvodnom dijelu učesnici radionice su razgovarali o dosadašnjim praksama u radu, ulozi i statusu sudskih izvršitelja. Aktivnim učešćem i diskusijom u drugom dijelu ukazalo se na prednosti korištenja mobilne aplikacije namjenjene za oglašavanje sudskih prodaja putem web stranica sudova. Učesnicima Radionice podijeljeni su  
Priručnici za sudske izvršitelje sa obrascima koji su izrađeni u okviru Projekta ICEA.

Predavači na radionici su bili Adisa Muhadžić, sudija i Čedomir Kukolj, sudski izvršitelj Osnovnog suda u Banja Luci.
 
VSTV BiH zahvaljujući Vladi Švedske u okviru Projekta ICEA provodi značajne aktivnosti usmjerene na unapređenje izvršnog postupka imajući u vidu kompleksnu problematiku ovog postupka u BiH, neusaglašenost sudske prakse, neadekvatan odabir sredstva izvršenja i različitost tumačenja pojedinih zakonskih odredbi iz navedene oblasti kao i reorganizaciju poslovnih procesa u izvršnim odjeljenjima i jačanje uloge i edukacija sudskih izvršilaca.
 
Analize koje su vršene po pitanju efikasnosti izvršnog postupka pokazale su da na veliki broj predmeta u bh. pravosuđu utiču brojni faktori, među kojima je izražena nedovoljna edukacija sudskih izvršitelja, a primjetna je različita praksa u postupanju sudskih izvršitelja na terenu za poduzimanje izvršnih radnji. Obzirom na značaj uloge sudskog izvršitelja u provođenju izvršnog postupka veoma je važno razvijati kapacitete, jačati ulogu i unapređivati njihov rad. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predstavnici okružnih sudova u Malmö-u i Ystadu iz Švedske i projekta ICEA posjetili su Okružni privredni i Osnovni sud u Trebinju kao i Općinski sud u Mostaru

27.09.2019.

U periodu od 24.-.26. septembra 2019. godine predstavnici okružnih sudova u Malmö-u i Ystadu, sudsko i nesudsko osoblje, koju je predvodio g. Fredrik Bohlin, sudija suda u Ystadu i projekta ICEA boravili su u radnoj posjeti  Okružnom privrednom i Osnovnom sudu u Trebinju i Općinskom sudu u Mostaru.

Povod ove posjete je pregled postignutih rezultata u pomenutim sudovima u pogledu njihovog rada u proteklom periodu i nastavak aktivnosti u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu unapređenja rada nesudskog osoblja u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini – faza II (projekt ICEA), kojeg implementira VSTV BiH, a financira Vlada Švedske.

Svrha ove aktivnosti jeste unapređenje metodologije rada i unutrašnje organizacije sudova, sagledavanja mogućnosti preraspodjele zadataka te jačanje uloge pripravnika u sudovima kao budućeg stručnog kadra u smislu unapređenja kvalitete njihove edukacije i jačanja komunikacije/saradnje sa sudijama, a s druge strane rasterećenje sudija određenih administrativnih poslova kako bi se sudije mogle posvetiti kvaliteti izrade sudskih odluka.

Prva posjeta ovim sudovima je upriličena u maju mjesecu tekuće godine kada su predstavnici Okružnog suda u Varbergu analizirali procese rada u ovim sudovima te sačinili određene preporuke u pogledu unapređenja procesa rada u navedenim sudovima.

Na sastanku se razgovaralo o unificiranom postupanju svih sudova u pogledu određenih radnih zadataka s ciljem ubrzanja određenih procesa rada u sud kako bi sud bio što efikasniji.

U narednom periodu planirano je nastaviti dalje unapređenje metodologije rada u drugim sudovima u BiH  kako bi se još brže i kvalitetnije obavljali zadaci i radni procesi, a sve s ciljem povećanja efikasnije i kvalitetnije usluge građanima.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predstavnici Okružnog suda u Varbergu iz Švedske i projekta ICEA, su posjetili Okružni privredni i Osnovni sud u Prijedoru kao i Općinski sud u Bihaću

20.09.2019.

(Sarajevo, 20. septembar 2019. godine) – U periodu od 17.-.19. septembra 2019. godine delegacija predstavnika Okružnog suda u Varbergu, sudsko i nesudsko osoblje, koju je predvodio g. Mats Sjosten, predsjednik suda i projekta ICEA boravili su u radnoj posjeti, Okružnom privrednom i Osnovnom sudu u Prijedoru i Općinskom sudu u Bihaću.

Povod ove posjete je pregled postignutih rezultata u pomenutim sudovima u pogledu njihovog rada u proetklom periodu i nastavak aktivnosti u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu unapređenja rada nesudskog osoblja u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini – faza II (projekt ICEA), kojeg implementira VSTV BiH, a financira Vlada Švedske. 

Svrha ove aktivnosti jeste unapređenje metodologije rada i unutrašnje organizacije sudova, sagledavanja mogućnosti preraspodjele zadataka te jačanje uloge pripravnika u sudovima kao budućeg stručnog kadra u smislu unapređenja kvalitete njihove edukacije i jačanja komunikacije/saradnje sa sudijama, a s druge strane rasterećenje sudija određenih administrativnih poslova kako bi se sudije mogle posvetiti kvaliteti izrade sudskih odluka.

Prva posjeta ovim sudovima je upriličena u maju mjesecu tekuće godine kada su predstavnici Okružnog suda u Varbergu analizirali procese rada u ovim sudovima te sačinili određene preporuke u pogledu unapređenja procesa rada u navedenim sudovima. 
Na sastanku se razgovaralo o unificiranom postupanju svih sudova u pogledu određenih radnih zadataka s ciljem ubrzanja određenih procesa rada u sud kako bi sud bio što efikasniji. 

U narednom periodu planirano je nastaviti dalje unapređenje metodologije rada u drugim sudovima u BiH  kako bi se još brže i kvalitetnije obavljali zadaci i radni procesi, a sve s ciljem povećanja efikasnije i kvalitetnije usluge građanima.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predstavnici projekta ICEA, Okružnog privrednog suda u Prijedoru, Osnovnog suda u Prijedoru i Općinskog suda u Bihaću u radnoj posjeti Općinskom sudu u Tuzli

12.07.2019.

(Sarajevo, 10. juli 2019. godine) – Predstavnici projekta ICEA, Okružnog privrednog suda u Prijedoru, Osnovnog suda u Prijedoru i Općinskog suda u Bihaću posjetili su jučer Općinski sud u Tuzli. Povod posjete je nastavak aktivnosti na unapređenju unutrašnje organizacije sudova u svrhu bržeg i kvalitetnijeg odvijanja poslovnih procesa u sudovima u BiH. Aktivnost se odvija u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - faza II (projekt ICEA)  kojeg implementira VSTV BiH, a finansira Vlada Švedske.

Tokom ove posjete predstavnici projekta ICEA i gore navedenih sudova sastali su se s predsjednikom, sudijama, asistentima i pripravnicima Općinskog suda u Tuzli koji su podijelili svoja dosadašnja iskustva i načine rada suda u Tuzli, u smislu raspodjele ljudskih resursa, te organizacije poslovnih procesa i upravljanja sudskim predmetima. Također se razgovaralo o primjeni preporuka koje su izradili švedski stručnjaci prilikom ranijih posjeta sudovima u BiH.

Saradnjom VSTV-a BiH sa pravosudnim tijelima Švedske koja je započela prije više od dvije godine povećana je efikasnost u postupanju po predmetima u pilot sudovima, Općinskom sudu u Tuzli i Osnovnom sudu u Bijeljini. Unaprijeđeno je postupanje prije svega sudijskih pripravnika-volontera s ciljem njihovog stručnog usavršavanja kroz blisku saradnju sa sudijama.  Nadalje, asistenti sudija preuzimaju administrativne zadatke koje su do sada obavljale sudije. Boljom raspodjelom poslova sudijama se omogućava veća posvećenost kvalitativnom obavljanju zadataka vezanih za postupanje po predmetima. Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima sudova u Tuzli i Bijeljini saradnja je proširena na još 6 sudova u BiH i to okružni privredni i osnovni sudovi u Prijedoru i Trebinju te općinski sudovi u Mostaru i Bihaću. 

Saradnja sa švedskim pravosudnim institucijama doprinosi kraćem trajanju postupaka, smanjenju broja neriješenih predmeta, smanjenju troškova suda kroz racionalnije korištenje ljudskih resursa, te istovremeno postizanje bolje motivacije svih zaposlenih u sudovima na način da se sudijama omogući da se fokusiraju više na konkretno postupanje po predmetima i da se oslobode administrativnih poslova te da se administrativnom/nesudskom osoblju dâ veća odgovornost u radu. 

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predstavnici projekta ICEA, Okružnog privrednog suda u Trebinju, Osnovnog suda u Trebinju i Općinskog suda u Mostaru u radnoj posjeti Osnovnom sudu u Bijeljini

27.06.2019.

Predstavnici projekta ICEA, Okružnog privrednog suda u Trebinju, Osnovnog suda u Trebinju i Općinskog suda u Mostaru posjetili su jučer Osnovni sud u Bijeljini. Povod posjete je nastavak aktivnosti na unapređenju unutrašnje organizacije sudova u svrhu bržeg i kvalitetnijeg odvijanja poslovnih procesa u sudovima u BiH. Aktivnost se odvija u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - faza II (projekt ICEA)  kojeg implementira VSTV BiH, a finansira Vlada Švedske.

Tokom ove posjete predstavnici VSTV-a BiH i gore navedenih sudova sastali su se s predsjednikom, sudijama, asistentima i pripravnicima Osnovnog suda u Bijeljini koji su podijelili svoja dosadašnja iskustva i praksom sistema rada suda u Bijeljini, u smislu raspodjele ljudskih resursa, te organizacije poslovnih procesa i upravljanja sudskim predmetima. Također se razgovaralo o primjeni preporuka koje su izradili švedski stručnjaci prilikom ranijih posjeta sudovima u BiH.

Saradnjom VSTV-a BiH sa pravosudnim tijelima Švedske koja je započela prije više od dvije godine povećana je efikasnost u postupanju po predmetima u pilot sudovima, Općinskom sudu u Tuzli i Osnovnom sudu u Bijeljini. Unaprijeđeno je postupanje prije svega sudijskih pripravnika-volontera s ciljem njihovog stručnog usavršavanja kroz blisku saradnju sa sudijama.  Nadalje, asistenti sudija preuzimaju administrativne zadatke koje su do sada obavljale sudije. Boljom raspodjelom poslova sudijama se omogućava veća posvećenost kvalitativnom obavljanju zadataka vezanih za postupanje po predmetima. Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima sudova u Tuzli i Bijeljini saradnja je proširena na još 6 sudova u BiH i to okružni privredni i osnovni sudovi u Prijedoru i Trebinju te općinski sudovi u Mostaru i Bihaću.

Saradnja sa švedskim pravosudnim institucijama doprinosi kraćem trajanju postupaka, smanjenju broja neriješenih predmeta, smanjenju troškova suda kroz racionalnije korištenje ljudskih resursa, te istovremeno postizanje bolje motivacije svih zaposlenih u sudovima na način da se sudijama omogući da se fokusiraju više na konkretno postupanje po predmetima i da se oslobode administrativnih poslova te da se administrativnom/nesudskom osoblju dâ veća odgovornost u radu.

 

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

U Sarajevu održana radionica „Unapređenje rada službe sudskih izvršitelja i rada sudskih izvršitelja u praksi“

10.05.2019.

Efikasnije provođenje izvršnog postupka jačanjem uloge i unapređenjem rada sudskih izvršitelja

(Sarajevo,  10. maj 2019. godine) – Jednodnevna radionica na temu „Unapređenje rada službe sudskih izvršitelja i rada sudskih izvršitelja u praksi“ održana je danas u Sarajevu. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH” (Projekt ICEA) kojeg finansira vlada Švedske.

Svrha ove radionice bila je razmjena iskustava i dobrih praksi, sticanje novih znanja i unapređenje rada sudskih izvršitelja. U uvodnom dijelu učesnici radionice su razgovarali o dosadašnjim praksama u radu, ulozi i statusu sudskih izvršitelja. Aktivnim učešćem i diskusijom u drugom dijelu ukazalo se na prednosti korištenja IKT tehnologije kao alata za unapređenje i reformu izvršnog postupka te oglašavanja sudskih prodaja u praksi putem mobilne aplikacije namjenjene za oglašavanje sudskih prodaja putem web stranica sudova. 
Predavači na radionici su bili Samil Ramić, sudija Općinskog sud u Bugojnu i Ejub Smajlović, šef odsjeka sudskih izvršitelja u Općinskom sudu u Zenici, a učesnici su bili sudski izvršitelji iz općinskih sudova u Sarajevu, Visokom, Zenici, Mostaru, Bihaću, Tuzli, Bugojnu, Travniku, Tešnju, Gračanici, Livnu i Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

VSTV BiH zahvaljujući Vladi Švedske u okviru Projekta ICEA provodi značajne aktivnosti usmjerene na unapređenje izvršnog postupka imajući u vidu kompleksnu problematiku ovog postupka u BiH, neusaglašenost sudske prakse, neadekvatan odabir sredstva izvršenja i različitost tumačenja pojedinih zakonskih odredbi iz navedene oblasti kao i reorganizaciju poslovnih procesa u izvršnim odjeljenjima i jačanje uloge i edukacija sudskih izvršilaca.
 
Analize koje su vršene po pitanju efikasnosti izvršnog postupka pokazale su da na veliki broj predmeta u bh. pravosuđu utiču brojni faktori, među kojima je izražena nedovoljna edukacija sudskih izvršitelja, a primjetna je različita praksa u postupanju sudskih izvršitelja na terenu za poduzimanje izvršnih radnji. Obzirom na značaj uloge sudskog izvršitelja u provođenju izvršnog postupka veoma je važno razvijati kapacitete, jačati ulogu i unapređivati njihov rad. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Boljim upravljanjem ljudskim resursima do povećanja efikasnosti rada sudova

28.03.2019.

Radna posjeta delegacije VSTV-a BiH i sudova u BiH Švedskoj 

(Sarajevo, 28. mart 2019. godine) – Delegacije VSTV-a BiH, okružnih privrednih i osnovnih sudova u Prijedoru i Trebinju, te općinskih sudova u Mostaru i Bihaću posjetili su sudove u Švedskoj. Povod posjete je nastavak aktivnosti na unapređenju unutrašnje organizacije sudova u svrhu bržeg i kvalitetnijeg odvijanja poslovnih procesa u sudovima u BiH. Aktivnost se odvija u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - faza II (projekt ICEA)  kojeg implementira VSTV BiH, a finansira Vlada Švedske.

Tokom ove posjete predstavnici VSTV-a BiH i sudova sastali su se s predstavnicima Sudske administracije Švedske i predsjednicima, sudijama i pripravnicima okružnih sudova Malmö-u, Ystadu i Varbergu s kojima su razmijenili iskustva i upoznali se sa praksom sistema rada sudova, u smislu raspodjele ljudskih resursa, te organizacije poslovnih procesa i upravljanja sudskim predmetima. Također se razgovaralo o predstojećim aktivnostima Projekta u pogledu unutrašnje organizacije sudova u BiH. 

Unutrašnja organizacija sudova doprinosi kraćem trajanju postupaka, smanjenju broja neriješenih predmeta, smanjenju troškova suda kroz racionalnije korištenje ljudskih resursa, te istovremeno postizanje bolje motivacije svih zaposlenih u sudovima na način da se sudijama omogući više vremena za kvalitetnu pripremu i postupanje po predmetima na način da se oslobode administrativnih poslova, a da se administrativnom/nesudskom osoblju dâ veća odgovornost u radu. Efikasno upravljanje ljudskim resursima, kao i samim sudskim postupkom je jedan od uslova za povećanje efikasnosti pravosudnog sistema u službi građana.

Saradnjom VSTV-a BiH sa pravosudnim tijelima Švedske koja je započela prije više od dvije godine povećana je efikasnost u postupanju po predmetima u pilot sudovima, Općinskom sudu u Tuzli i Osnovnom sudu u Bijeljini. Unaprijeđeno je postupanje prije svega sudijskih pripravnika-volontera s ciljem njihovog stručnog usavršavanja kroz struktuiranu saradnju sa sudijama. Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima sudova u Tuzli i Bijeljini saradnja je proširena na još 6 gore navednih pilot sudova u BiH. 

-KRAJ-
Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh