Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Postupanje u krivičnim predmetima protiv zdravlja stanovništva apsolutni prioritet svih pravosudnih institucija u BiH

26.03.2020.


(Sarajevo, 26. mart 2020. godine) –Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) održalo je danas telefonsku sjednicu na kojoj su, između ostalog, razmotrena pitanja od važnosti za dalji rad pravosuđa u ovom periodu.

Vijeće je usvojilo zaključak o pokretanju Inicijative za donošenje interventnog Propisa o privremenim mjerama u pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini za vrijeme stanja proglašenja nesreće. Nakon tehničkih korekcija teksta o kojem su članovi Vijeća raspravljali tokom telefonske sjednice, isti će biti dostupan javnosti.

Također, donesena je odluka da je postupanje u krivičnim predmetima protiv zdravlja stanovništva apsolutni prioritet svih pravosudnih institucija u BiH.

Nadalje, Vijeće je donijelo odluku o obustavljanju do daljnjeg, odnosno do obavještenja od strane VSTV-a BiH, postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u BiH za 2019. godinu, uključujući i postupak rješavanja prigovora na ocjenu rada i to na način da se smatra da rokovi za podnošenje, odnosno rješavanje po prigovorima, ne teku do dostavljanja pomenutog obavješenja pravosudnim institucijama od strane VSTV-a BiH.

Donesena je i odluka o produženju roka za dostavljanje finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija za 2019. godinu do 30. juna 2020. godine, a o eventualnoj izmjeni ovog roka, odlučiće VSTV BiH posebnom odlukom.

Izvještaj sa sjednice VSTV-a BiH dostupan je u prilogu ovog saopštenja, kao i na web stranici VSTV-a BiH https://vstv.pravosudje.ba, uz napomenu da će relevantne odluke donesene tokom telefonske sjednice biti objavljene na web stranici u narednom periodu.

                                         -kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održana telefonska sjednica VSTV-a BiH

26.03.2020.

Postupanje u krivičnim predmetima protiv zdravlja stanovništva apsolutni prioritet svih pravosudnih institucija u BiH

(Sarajevo, 26. mart 2020. godine) –Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) održalo je danas telefonsku sjednicu na kojoj su, između ostalog, razmotrena pitanja od važnosti za dalji rad pravosuđa u ovom periodu.

Vijeće je usvojilo zaključak o pokretanju Inicijative za donošenje interventnog Propisa o privremenim mjerama u pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini za vrijeme stanja proglašenja nesreće. Nakon tehničkih korekcija teksta o kojem su članovi Vijeća raspravljali tokom telefonske sjednice, isti će biti dostupan javnosti.

Također, donesena je odluka da je postupanje u krivičnim predmetima protiv zdravlja stanovništva apsolutni prioritet svih pravosudnih institucija u BiH.

Nadalje, Vijeće je donijelo odluku o obustavljanju do daljnjeg, odnosno do obavještenja od strane VSTV-a BiH, postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u BiH za 2019. godinu, uključujući i postupak rješavanja prigovora na ocjenu rada i to na način da se smatra da rokovi za podnošenje, odnosno rješavanje po prigovorima, ne teku do dostavljanja pomenutog obavješenja pravosudnim institucijama od strane VSTV-a BiH.

Donesena je i odluka o produženju roka za dostavljanje finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija za 2019. godinu do 30. juna 2020. godine, a o eventualnoj izmjeni ovog roka, odlučiće VSTV BiH posebnom odlukom.

Izvještaj sa sjednice VSTV-a BiH dostupan je u prilogu ovog saopštenja, kao i na web stranici VSTV-a BiH https://vstv.pravosudje.ba, uz napomenu da će relevantne odluke donesene tokom telefonske sjednice biti objavljene na web stranici u narednom periodu.

                                                  -kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, NEDO JANKOVIĆ

24.03.2020.


Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Nedo Janković, uvaženi sudija Općinskog suda u Bihaću, preminuo 23.03.2020. godine u Banja Luci. 

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Janković i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Jankovića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi Predsjedništva i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH zajedno sa uposlenicima, izražavaju duboko saučešće.  

Nedo Janković je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Pravosudni ispit položio je 1998. godine.

Poslovnu karijeru je počeo 1983. godine kao samostalni referent za zastupanje predstavništva RO „Trgovina-Borac“ Travnik, te 1988. godine karijeru nastavio kao šef službe interne kontrole preduzeća D.O.O „Trgovina-Borac“ Travnik.

Pravosudnu karijeru započeo je kao sudija za prekršaje u Sudu za prekršaje Gradiška 1996. godine, nakon čega je od 2006. godine imenovan za sudiju Općinskog suda u Bihaću.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Preporuke VSTV-a BiH pravosudnoj zajednici povodom epidemološke situacije u zemlji

15.03.2020.

(Sarajevo, 15. mart 2020. godine) – Povodom novonastale epidemiološke situacije u zemlji uzrokovane virusom COVID 19, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) je 15. marta 2020. godine održalo telefonsku sjednicu na kojoj su donesene preporuke za predsjednike sudova i glavne tužioce u vezi sa organizacijom rada, kao i za VSTV BiH i njegova operativna tijela.

Preporuke predsjednicima sudova i glavnim tužiocima o postupanju povodom epidemiološke situacije u zemlji su sljedeće:
 • Obavezno je poštivanje uputa i odluka nadležnih kriznih štabova za sve uposlene u pravosudnim institucijama; 
 • Potrebno je razmotriti mogućnost otkazivanja zakazanih ročišta (sudskih i tužilačkih) u razdoblju od 16. marta do 3. aprila 2020. godine, izuzev onih ročišta za koja je zakonom propisano da su hitna ili neodložna, te da o tome hitno obavijeste sve učesnike u postupku;
 • Potrebno je razmotriti mogućnost organizovanja rada u institucijama u mjeri koja osigurava nesmetan rad i zaštitu zaposlenih; 
U cilju zaštite vlastitog, ali i zdravlja svih osoba sa kojima dolaze u kontakt, VSTV BiH sugerira svim nosiocima pravosudnih funkcija i zaposlenim u pravosudnim institucijama da se dosljedno i odgovorno pridržavaju odluka predsjednika sudova i glavnih tužilaca.

U pogledu daljeg rada VSTV-a BiH, Vijeće je uspostavilo mehanizam praćenja situacije te ažurnog odlučivanja o svim relevantnim pitanjima koja se odnose na efikasan i nesmetan rad pravosuđa. 

Donesena je Odluka o režimu rada VSTV-a BiH u kojoj se navodi da će VSTV BiH organizovati rad u skladu sa uputama i odlukama nadležnih organa javne vlasti i kriznih štabova. Odlučeno je da se odgađaju svi sastanci stalnih komisija i drugih radnih tijela VSTV-a BiH čije je održavanje planirano u periodu do 3. aprila 2020. godine. Također, odlučeno je da se odgađaju zakazana disciplinska ročišta, testiranja kandidata i razgovori sa kandidatima čije je održavanje planirano u navedenom periodu. O nastavku rada u punom kapacitetu Vijeće će odlučiti naknadno, posebnom odlukom.

- kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Suspendirana dodatna sutkinja Općinskog suda u Zenici

13.03.2020.

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH je donijela odluku da se Melisa Kovačević, dodatna sutkinja Općinskog suda u Zenici, privremeno udaljava od vršenja dužnosti, i to od 13.03.2020. godine kao dana donošenja ove odluke do okončanja istrage koja je pokrenuta Naredbom o provođenju istrage Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Žalba ne odlaže izvršenje odluke o privremenom udaljenju Melise Kovačević od vršenja dužnosti dodatne sutkinje Općinskog suda u Zenici.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održana prva obuka za voditelje intervizije

11.03.2020.

Otvorenom i konstruktivnom komunikacijom do boljih radnih rezultata

(Sarajevo, 11.3.2020. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH održalo prvu radionicu za voditelje intervizije.

Radionica ima za cilj unaprijediti kulturu komunikacije u pravosudnim institucijama na način da promovira otvoren i konstruktivan dijalog, zasnovan na argumentima, uz puno poštivanje ličnosti sagovornika. Fokusiranjem na zajedničko rješavanje problema, jača se timski rad, što u konačnici dovodi do rasta produktivnosti i kvaliteta rada u radnoj sredini.

Intervizija je inovativna metoda strukturiranog razgovora među kolegama, lišenog odnosa hijerarhije, kojom se rješava određeni problem. Podrazumijeva raščlanjivanje problema na način da učesnici intervizije postave što veći broj otvorenih pitanja, kojim unose različite perspektive posmatranja problema. Posljednji korak podrazumijeva predlaganje dijapazona rješenja, što olakšava krajnju reakciju osobe koja je delegirala problem u cilju njegovog krajnjeg rješavanja.  

Polaznici radionice su imali priliku naučiti nešto više o ovom metodu, pravilima pružanja i prihvatanja povratnih komentara o postupanju (feedback) i praktično primijeniti interviziju na primjerima iz prakse.

Edukatori na radionici bili su Svjetlana Milišić – Veličkovski, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH i Adi Isaković, sudija Općinskog suda u Sarajevu.

Obuka je održana 9.3.2020. godine u Sarajevu, u okviru Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa, finansiranog od strane Vlade Kraljevine Norveške, kojeg provodi VSTV BiH u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH razriješio dužnosti sutkinju Općinskog suda u Sarajevu

10.03.2020.

VSTV BiH je odlučujući o žalbi tužene Milene Rajić, sutkinje Općinskog suda u Sarajevu, kao i žalbi Ureda disciplinskog tužioca na odluku Drugostepene disciplinske komisije za sudije od 13.01.2020. godine, donio odluku kojom se usvaja žalba Ureda disciplinskog tužioca te se preinačava odluka Drugostepene disciplinske komisije za sudije u odnosu na izrečenu disciplinsku mjeru, pa se tako tuženoj Mileni Rajić za počinjeni disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH, izriče disciplinska mjera – razrješenje od dužnosti.

U obrazloženju odluke Vijeće je, između ostaloga, navelo da, posebno, imajući u vidu ponašanje tužene u toku disciplinskog postupka, njenu raniju disciplinsku odgovornost i nepoštivanje organa VSTV-a BiH te obzirom na stepen javne štete koja je prouzrokovana počinjenjem disciplinskog prekršaja i kojim je, posljedično, narušeno povjerenje tužene u njen pravilan i zakonit rad, a tim i rad Općinskog suda u Sarajevu, Vijeće kao cjelina smatra da se niti jednom drugom disciplinskom mjerom ne bi postigla svrha kažnjavanja kako specijalne tako ni generalne prevencije.

Vijeće je, također, opredjeljujući se za ovu disciplinsku mjeru imalo u vidu preventivni i generalni karakter disciplinskih mjera, posebno suštinu i značaj najteže disciplinske mjere, pa se opredijelilo za najtežu kako bi se njenim izricanjem demonstriralo pravosuđu, nositeljima pravosudne funkcije, profesionalnoj zajednici u cjelini, kao i građanima i široj javnosti, da pravosuđe i njeni najviši organi imaju odlučnost i odgovornost da sankcioniraju svoje članove za sve oblike narušavanja integriteta i digniteta sudijske funkcije, odnosno narušavanja povjerenja u pravilan i zakonit rad pravosuđa.

Nadalje, u obrazloženju Odluke se navodi da je donesena u namjeri i uvjerenju da pošalje jasnu i odlučnu poruku da je Vijeće, kao nezavisni i samostalni organ koji ima zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, pa tako i odgovorno pravosuđe, odlučno štititi i unaprjeđivati profesionalnost pravosuđa i njegovih nositelja, uključujući odgovornost i moralni integritet nosilaca pravosudne funkcije te da će stoga svako u pravosuđu, bez obzira na kojoj se poziciji nalazio i koju dužnost obavljao, snositi odgovornost za svoje radnje i postupke, na koji način će se ostvariti jačanje povjerenja građana u vladavinu prava i funkcionisanje pravne države u kojoj su svi jednako odgovorni pred zakonom te naročito afirmirati i jačati povjerenje u profesionalnost i odgovornost pravosuđa i njegovih nosilaca.

Navedena Odluka Vijeća je konačna, a sudija ili tužilac koji je razriješen dužnosti odlukom Vijeća može uložiti žalbu Sudu Bosne i Hercegovine.                                                 

                                                                                                 - kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

05.03.2020.

(Sarajevo, 05. mart 2020. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 04. i 05. marta 2020. godine u     Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

 • Đonlaga Ratka, na poziciju sudije Osnovnog suda u Trebinju;
 • Rajković Saša, na poziciju sudije Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu;
 • Pojužina Milimir, na poziciju tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovan je:

 • Knežević Bojan, na poziciju sudije Općinskog suda u Kaknju.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 01. aprila 2020. godine. 

                                                                                          -kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

OKRUGLI STO - Upravni sporovi u Bosni i Hercegovini - predstavljanje Izvještaja o postojećem stanju i preporukama za njegovo unapređenje

21.02.2020.

(Sarajevo, 21. februar 2020. godine) – Jednodnevni okrugli sto na temu Upravni sporovi u Bosni i Hercegovini - predstavljanje Izvještaja o postojećem stanju i preporukama za njegovo unapređenje, održan je jučer u Sarajevu.

 Okrugli sto je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (u daljem tekstu ICEA projekat) finansiranog od strane Vlade Švedske na unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH.

Analize koje su rađene u okviru projektnih aktivnosti su ukazale da na dužinu trajanja upravnog spora u sudovima znatno utiče rad izvršne i zakonodavne vlasti na način da se rezultat njihovog postupanja reflektira na rad suda. Tako su uočeni problemi u neusklađenosti postojećih zakonskih i podzakonskih rješenja na svim entitetskim nivoima sa Evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, neadekvatno i neusklađeno entitetsko zakonodavstvo, neadekvatna i zastarjela zakonska rješenja, nedovoljna posvećenost radu i educiranost organa uprave koja svojim donesenim aktima proizvode niz upravnih sporova u sudovima, neujednačena sudska praksa i slično.

Sve ovo dovelo je do ideje da se izradi detaljan Izvještaj o stanju pravosuđa u Bosni i Hercegovini po pitanju rješavanja upravnih sporova sa preporukama za unapređenje njihovog rješavanja, a koji je izrađen od strane domaćih stručnjaka upravnog prava, g-dina Predraga Krsmanovića, dugogodišnjeg sudiju i predsjednika Upranog odjeljenja u Kantonalnom sudu u Tuzli, te g-din dr.sc.Šahbaza Džihanovića, bivšeg sudiju Suda Bosne i Hercegvine i Ustavnog suda Federacije BiH.

Izradom ovog Izvještaja po prvi put se na ovakav način pristupilo problematici postojanja i trajanja upravnih sporova u sudovima, kao sistemskog problema, a ne samo problema pravosuđa.

 Izvještaj sadrži analizu stanja sa svih nivoa u oblasti rješavanja upravnih sporova u pravosuđu i to segmente:

 • Postojeća legislativna rješenja i pravni okvir za rješavanje upravnih sporova u sudovima u BiH
 • Analizu edukacija na temu upravnih sporova i srodnih pitanja u okviru entitetskih centara za edukaciju i stručno usavršavanje sudija i tužilaca
 • Organizaciju sudova koji sude u upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini i uspostavljanje upravnog sudstva u entitetima
 • Analizu statističkih podataka o rješavanju upravnih predmeta u sudovima  u Bosni i Hercegovini
 • Preporuke

Izvještaj će biti dostupan i u elektronskoj formi na portalu VSTV BiH pravosudje.ba

Učesnici okruglog stola su bili predstavnici svih nivoa vlasti, što dodatno ukazuje na činjenicu  da se uvidjelo postojanje problema u ovom segmentu, te o bitnosti razvijanja diskusije s ciljem unapređenja rješavanja upravnih sprova, odnosno smanjenja broja priliva ove vrste predmeta u sudovima.

Okrugli stol je otvorio g. Selim Karamehić, član VSTV-a BiH, a moderatori i izlagači su bili autori Izvještaja.

Na okruglom stolu su usvojeni sljedeći zaključci:

 1. Učesnici okruglog stola pozdravljaju izradu Izvještaja o stanju u pravosuđu BiH u rješavanju upravnih sporova u okviru kojeg su identificirani ključni problemi sa kojima se sudovi suočavaju prilikom procesuiranja upravnih sporova;
 1. Potrebno je da VSTV BiH dostavi Izvještaj Sudu BiH,vrhovnim, kantonalnim i okružnim sudovima, te Apelacionom i Osnovnom sudu u Brčko distriktu BiH, s ciljem njihovog doprinosa i dostavljanja dodatnih prijedloga za unapređenje rješavanja upravnih sporova u sudovima;
 1. Imajući u vidu preporuke navedene u Izvještaju, kao i diskusiju na okruglom stolu predlaže se VSTV-u BiH da održi tematske sastanke sa organima izvršne i zakonodavne vlasti u cilju unapređenja rada upravnih organa, tako i sudova;
 1. Imajući u vidu preporuke navedene u Izvještaju, kao i diskusiju na okruglom stolu predlaže se VSTV-u BiH da održi sastanke sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca u pogledu unapređenja  specijalističke edukacije sudija u segmentu upravnog prava;
 1. Predlaže se VSTV-u BiH pokretanje inicijative za uvođenja instituta “oglednog predmeta” kao instituta za brže i efikasnije rješavanje upravnih sporova;
 1. Predlaže se VSTV-u BiH pokretanje incijative za donošenjem novih relevantnih zakona na svim nivoima vlastikoji reguliraju rješavanje upravnih sporova. budući da su trenutno važeća zakonska rješenja  neadekvatna, neusklađena i zastarjela.
- KRAJ -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

13.02.2020.

(Sarajevo, 13. februar 2020. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 12. i 13. februara 2020. godine u   Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

 Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

 • Kamberović Hadžiefendić Šejla, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli;
 • Baraković Sabira, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli;
 • Latifović Faruk, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli;
 • Sultanić Elis, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Mostaru;

 Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. marta 2020. godine.

-kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh