• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Registar privrednih subjekata

  Registar privrednih subjekata

  26.12.2019.

             Registar poslovnih subjekata je organizaciona jedinica Odsjeka za administrativno-tehničke poslove suda koja ima zadatak da putem Agencije za posredničke,informatičke i finansijske usluge RS (u nastavku teksta:APIF) zaprima prijave podnesene od strane predlagača: pravnog lica, a kojima se traži upis promjena (statusnih ili od značaja za pravni promet), kao i upis osnivanja poslovnih subjekata, bilo da se radi o organizacionom obliku „privredna društva“ ili drugih oblika organizovanja: „ustanove“ i dr., a koja stiču svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar, u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata (“Sl.gl. RS br.67/13.)

             Predlagač je pravno lice i ono je u mogućnosti da jednom prijavom može tražiti više upisa izmjena bilo da se radi o statusnim izmjenama ili izmjenama od značaja za pravni promet. Poslovni subjekti su obavezni podnijeti prijavu radi upisa promjena, u skladu sa izmjenama zakona, i to: usklađivanje odredaba Osnivačkog akta Društva, u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima (“Sl.Glasnik RS“, br. 127/08,58/09,100/11 i 67/13), kao i usklađivanje djelatnosti u skladu sa važećim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti poslovnih subjekata po djelatnostima u RS (“Sl. Glasnik” RS, br. 66/13) i Uredbom Vlade RS  o klasifikaciji djelatnosti („Sl.gl. RS“ br.8/14.)

                U registru poslovnih subjekata vrši se i provođenje određenih sudskih odluka tj. upis zabilježbe (sudske odluke kojima se pokreće  postupak stečaja i likvidacije nad određenim pravnim licem, kao i odluke kojima se otvara, obustavlja ili zaključuje navedeni  postupak).

                Takođe,u ovoj jedinici suda se vrši i izrada Izvoda iz sudskog registra (Aktuelnog i istorijskog izvoda iz sudskog registra), a po prethodno uredno podnesenom zahtjevu  za izdavanje istog upućenog APIF-u, uz uplatu predviđene takse, koja iznosi 10,00 KM. kao i dostavljanje  podataka trećim licima koja imaju pravni interes za dostavljanjem istih (uvjerenja,potvrde i obavještenja), uz prethodno podnesen zahtjev i  uplatu takse,u iznosu od 15,00 KM.

                 Uvid u registarske spise predmeta vrši se svakog radnog dana na upisniku registra u vremenu od 11,00-13,00 časova,pod nadzorom referenta za sudski registar.

   

   Sudska taksa se uplaćuje na:

  Žiro račun broj : 5620990000055687
  Primalac: Budžet RS
  Vrsta prihoda: 722211
  Budžetska organizacija: 1085001
  5527 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1