• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  26.12.2019.

  Nadležnost Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci može biti:

  - stvarna
  - mjesna
  - nadležnost suda u sporovima s međunarodnim elementom.

  Pitanje nadležnosti suda regulisano je odredbama članova 15-52 Zakona o parničnom postupku.

  Stvarna nadležnost Okružnog privrednog suda Banjaluka utvrđena je odredbom člana 33 Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl.gl. RS br.37/12) kojom je propisano da Okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju o:

  1. parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice,

  2. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i na unutrašnjim vodama, kao i sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika,

  3. u sporovima koji se odnose na avione,kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim gdje se radi o prevozu putnika,

  4. u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine,

  5. u sporovima nastalim povodom djela za koje se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum,

  6. u postupcima stečaja i likvidacije,

  7. u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar,

  8. o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim presudama privrednih sudova,

  9. o sprovođenju izvršnog postupka po vjerodostojnim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna ili fizička lica koja u svojstvu samostalnog preduzetnika obavljaju privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja i po izvršnim notarskim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica,

  10. o određivanju mjera obezbjeđenja,

  11. o pružanju pravne pomoći sudovima u RS i BiH iz svoje nadležnosti,

  12. o vršenju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti,

  13. o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem i

  14. o vršenju drugih poslova uređenih zakonom.

   

  Mjesna nadležnosti suda može biti: opšta, izberiva, isključiva, supsidijarna.

  Mjesnu nadležnost može odrediti neposredno viši sud (Viši privredni sud Banja Luka), na osnovu čl.49.ZPP-a u vezi sa čl.27 v.tačka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima RS (Sl.gl.RS br.119/08).

  Postoji i sporazum o mjesnoj nadležnosti (čl.52 ZPP-a).

   

  Okružni privredni sud Banja Luka mjesno je nadležan za slijedeće opštine:

  - Banja Luka, Čelinac, Gradiška, Istočni Drvar, Jezero, Kneževo, Kotor-Varoš, Kupres, Laktaši, Mrkonjić-Grad, Petrovac, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Šipovo.

  3045 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1