• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
  U postupcima pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci plaćaju se sudske takse na osnovu odredbi Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik RS br.73/08), kao i taksenih tarifa koje su njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudom.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno platiti lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da uplati tužilac,odnosno predlagač,a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije određeno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom lijeku,sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vanrednom pravnom lijeku.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i sl.) obavezno se dostavlja i dokaz o uplaćenoj taksi.

  Obaveza plaćanja sudske takse nastaje:

  a.) Za podneske (tužbe,odgovor na tužbu,žalbe i druga pravna sredstva)-kada se predaju sudu,
  b.) Za sudske prepise-kada se zatraže od suda,
  c.) Za sudske odluke-kada se objave,a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena-kada se stranci ili njenom punomoćniku ili zakonskom zastupniku dostavi prepis odluke,
  d.) Sudsko poravnanje-kada se zaključi,
  e.) U postupku stečaja-kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja,
  f.) U postupku likvidacije-danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka i
  g.) Za ostale radnje-kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  Taksa se uplaćuje na:

  Žiro račun broj : 

  555-000-08053684-17, Nova banka
  562-099-00000556-87, NLB Razvojna banka
  551-001-00008915-56, UniCredit banka
  571-010-00002020-18, Komercijalna banka
  552-200-00026269-20, Hypo Alpe Adria bank
  567-241-82000004-96, Sber banka

  Primalac: Budžet RS
  Vrsta prihoda: 722211
  Budžetska organizacija: 1085001
  Šifra opštine: 002
  Svrha doznake: sudska taksa

  Ukoliko stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o uplaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika ili zakonskog zastupnika da uplati odgovarajući iznos take u roku od 8 (osam) dana, te ukoliko stranka ne uplati taksu u navedenom roku, sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  Ukoliko stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o uplaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika ili zakonskog zastupnika da uplati odgovarajući iznos take u roku od 8 (osam) dana, te ukoliko stranka ne uplati taksu u navedenom roku, sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  Izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama

  Dana 10.07.2020. godine objavljen je „Službeni glasnik Republike  Srpske“ broj 67/20, u kom je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/2008, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18).

  Članom 8. navedenih izmjena i dopuna u Taksenoj tarifi VII – Posebni slučajevi, tarifni brojevi 24. i 25a. su brisani, odnosno, stranke su oslobođene plaćanja takse na zahtjev za izdavanje uvjerenja, kao i na izdato uvjerenje, te zahtjeva za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda za vršenje uvida u sudske predmete i izdatog koda.
  Prikazana vijest je na:
  2082 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Sudske takse

  11.03.2021.
  U postupcima pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci plaćaju se sudske takse na osnovu odredbi Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik RS br.73/08), kao i taksenih tarifa koje su njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudom.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno platiti lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da uplati tužilac,odnosno predlagač,a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije određeno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom lijeku,sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vanrednom pravnom lijeku.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i sl.) obavezno se dostavlja i dokaz o uplaćenoj taksi.

  Obaveza plaćanja sudske takse nastaje:

  a.) Za podneske (tužbe,odgovor na tužbu,žalbe i druga pravna sredstva)-kada se predaju sudu,
  b.) Za sudske prepise-kada se zatraže od suda,
  c.) Za sudske odluke-kada se objave,a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena-kada se stranci ili njenom punomoćniku ili zakonskom zastupniku dostavi prepis odluke,
  d.) Sudsko poravnanje-kada se zaključi,
  e.) U postupku stečaja-kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja,
  f.) U postupku likvidacije-danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka i
  g.) Za ostale radnje-kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  Taksa se uplaćuje na:

  Žiro račun broj : 

  555-000-08053684-17, Nova banka
  562-099-00000556-87, NLB Razvojna banka
  551-001-00008915-56, UniCredit banka
  571-010-00002020-18, Komercijalna banka
  552-200-00026269-20, Hypo Alpe Adria bank
  567-241-82000004-96, Sber banka

  Primalac: Budžet RS
  Vrsta prihoda: 722211
  Budžetska organizacija: 1085001
  Šifra opštine: 002
  Svrha doznake: sudska taksa

  Ukoliko stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o uplaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika ili zakonskog zastupnika da uplati odgovarajući iznos take u roku od 8 (osam) dana, te ukoliko stranka ne uplati taksu u navedenom roku, sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  Ukoliko stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o uplaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika ili zakonskog zastupnika da uplati odgovarajući iznos take u roku od 8 (osam) dana, te ukoliko stranka ne uplati taksu u navedenom roku, sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  Izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama

  Dana 10.07.2020. godine objavljen je „Službeni glasnik Republike  Srpske“ broj 67/20, u kom je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/2008, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18).

  Članom 8. navedenih izmjena i dopuna u Taksenoj tarifi VII – Posebni slučajevi, tarifni brojevi 24. i 25a. su brisani, odnosno, stranke su oslobođene plaćanja takse na zahtjev za izdavanje uvjerenja, kao i na izdato uvjerenje, te zahtjeva za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda za vršenje uvida u sudske predmete i izdatog koda.