Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Stalno povjerenstvo za edukaciju i Centar za sudbenu dokumentaciju

Stalno povjerenstvo za edukaciju i Centar za sudbenu dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u vezi sa edukacijom sudaca i tužitelja, te pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra za sudbenu dokumentaciju (u daljem tekstu: Centar), a posebito:

 • prezentira Vijeću stratešku politiku koja se odnosi na edukaciju sudaca i tužitelja;
 • nadgleda izradu i implementaciju strategije za edukaciju  sudaca i tužitelja;
 • održava sastanke, najmanje jednom mjesečno, sa ravnateljima centara za edukaciju, odnosno, najmanje dva puta godišnje, sa upravnim odborima centara za edukaciju;
 • daje prijedlog Vijeću vezano za minimum, odnosno maksimum stručne obuke za usavršavanje koju suci i tužitelji trebaju pohađati svake godine,
 • daje komentare na godišnja izvješća centara za edukaciju, a prije prezentacije Vijeću radi usvajanja;
 • daje stručna mišljenja za rad rukovoditelju Centra;
 • daje mišljenje na interne propise i procedure vezane za postupke kojima se omogućava prikupljanje, obrada i pohranjivanje sudbenih odluka i drugih relevantnih akata u bazu podataka, objavljivanje i dostupnost podataka korisnicima;
 • daje preporuke o kriterijima prema kojim će se vršiti odabir odluka koje će biti predmet obrade Centra;
 • predlaže Vijeću formiranje radnih grupa za analizu sudbenih odluka odnosno sudbene prakse koja je od posebnog značaja za primjenu propisa u Bosni i Hercegovini;
 • ukazuje na pravnu teoriju koja je u vezi sa određenim slučajevima iz sudbene prakse (npr. knjige, publikacije, znanstveni radovi, članci i sl), 
 • daje mišljenje na prijedloge projekata koji se odnose na aktivnosti Centra;
 • odlučuje o zahtjevima za pristup bazi sudbenih odluka Centra.

Članovi Stalnog povjerenstva za edukaciju i Centar za sudbenu dokumentaciju su:

 • Selim Karamehić, član Vijeća i sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH (predsjedavajući); 
 • Sanela Gorušavnović Butigan, članica Vijeća i sutkinja Općinskog suda u Sarajevu;
 • Berina Alihodžić, članica Vijeća i zamjenica glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;  
 • Milijana Buha, članica Vijeća i Doc.dr. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci;
 • Monika Mijić, članica Vijeća i savjetnica ministra u Federalnom ministarstvu pravde.

Podršku radu Stalne komisije pruža Centar za sudsku dokumentaciju.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh