Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

Šta je potrebno za pokretanje postupka likvidacije?

27.02.2012.

Dokumenti koji su potrebni da bi se pokrenuo postupak likvidacije nad pravnim licem pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka su:

 RB

 Naziv dokumenta

 1.

 Prijedlog za pokretanje postupka likvidacije ovjeren i potpisan od strane pravnog lica i njenog zakonskog zastupnika

 2.

 Odluka o prestanku rada pravnog lica ovjerena kod notara ili odluka o prestanku rada kao notarska isprava ako ima više osnivača pravnog lica

 3.

 Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima ako nije elektronski unešen u sudski registar pravnih subjekata)

 4.

 Bilans stanja i uspjeha pravnog lica (poslijednji završni račun)

 5.

 Potvrde komercijalnih banaka o stanju računa pravnog lica

 6.

 Potvrda Uprave za indirektno oporezivanje BiH o plaćenim obavezama indirektnih poreza

 7.

 Potvrda Poreske uprave Republike Srpske o plaćenim poreskim obavezama

 8.

 Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena

 9.

 Kontakt telefon osobe sa kojom će likvidator imati kontakt

 10.

 Dokaz o uplati takse za pokretanje postupka likvidacije u iznosu od 100,00 KM uplaćen na broj računa 562-099-00000556-87  REPUBLIČKI JAVNI PRIHODI-TAKSE, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1085001, opština 002.

 

 Napomena: Sve ove potrebne dokumente pokretač postupka je dužan dostaviti u dva primjerka sudu putem pošte ili lično  na prijemu pošte suda na šalterima broj 2 i 3.

 

Uplata takse se ne odnosi na troškove vođenja postupka koji se plaćaju na depozitni račun suda po rješenju sudije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh