Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveća slova

Šta je potrebno za pokretanje postupka likvidacije?

27.02.2012.

Dokumenti koji su potrebni da bi se pokrenuo postupak likvidacije nad pravnim licem pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka su:

 RB

 Naziv dokumenta

 1.

 Prijedlog za pokretanje postupka likvidacije ovjeren i potpisan od strane pravnog lica i njenog zakonskog zastupnika

 2.

 Odluka o prestanku rada pravnog lica ovjerena kod notara ili odluka o prestanku rada kao notarska isprava ako ima više osnivača pravnog lica

 3.

 Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima ako nije elektronski unešen u sudski registar pravnih subjekata)

 4.

 Bilans stanja i uspjeha pravnog lica (poslijednji završni račun)

 5.

 Potvrde komercijalnih banaka o stanju računa pravnog lica

 6.

 Potvrda Uprave za indirektno oporezivanje BiH o plaćenim obavezama indirektnih poreza

 7.

 Potvrda Poreske uprave Republike Srpske o plaćenim poreskim obavezama

 8.

 Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena

 9.

 Kontakt telefon osobe sa kojom će likvidator imati kontakt

 10.

 Dokaz o uplati takse za pokretanje postupka likvidacije u iznosu od 100,00 KM uplaćen na broj računa 562-099-00000556-87  REPUBLIČKI JAVNI PRIHODI-TAKSE, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1085001, opština 002.

 

 Napomena: Sve ove potrebne dokumente pokretač postupka je dužan dostaviti u dva primjerka sudu putem pošte ili lično  na prijemu pošte suda na šalterima broj 2 i 3.

 

Uplata takse se ne odnosi na troškove vođenja postupka koji se plaćaju na depozitni račun suda po rješenju sudije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh