Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

Šta je potrebno za pokretanje postupka stečaja?

28.02.2012.

Dokumenti koji su potrebni da bi se pokrenuo postupak stečaja nad pravnim licem pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka su:

 RB

 Naziv dokumenta

 1.

 Prijedlog za pokretanje postupka stečaja ovjeren i potpisan od strane pravnog lica i njenog zakonskog zastupnika

 2.

 Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima ako nije elektronski unešen u sudski registar pravnih subjekata)

 3.

 Bilans stanja i uspjeha pravnog lica (poslijednji završni račun)

 4.

 Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o upisu u registar obveznika indirektnih poreza

 5.

 Potvrda o registraciji poreskog obveznika Poreske Uprave Republike Srpske

 6.

 Potvrde komercijalnih banaka o stanju računa pravnog lica

 7.

 Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena i kontakt-telefon

 8.

 Dokaz o uplati takse za pokretanje postupka stečaja u iznosu od 100,00 KM  uplaćen na broj računa 562-099-00000556-87  REPUBLIČKI JAVNI PRIHODI-TAKSE, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1085001, opština 002.

 

 Napomena: Sve ove potrebne dokumente, pokretač postupka je dužan dostaviti u dva primjerka  sudu putem pošte ili lično na prijemu pošte u sudu šalteri broj 2 i 3.

Uplata takse se ne odnosi na troškove vođenja postupka koji se plaćaju na depozitni račun suda po rješenju sudije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh