Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveća slova

Šta je potrebno za pokretanje postupka stečaja?

28.02.2012.

Dokumenti koji su potrebni da bi se pokrenuo postupak stečaja nad pravnim licem pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka su:

 RB

 Naziv dokumenta

 1.

 Prijedlog za pokretanje postupka stečaja ovjeren i potpisan od strane pravnog lica i njenog zakonskog zastupnika

 2.

 Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima ako nije elektronski unešen u sudski registar pravnih subjekata)

 3.

 Bilans stanja i uspjeha pravnog lica (poslijednji završni račun)

 4.

 Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o upisu u registar obveznika indirektnih poreza

 5.

 Potvrda o registraciji poreskog obveznika Poreske Uprave Republike Srpske

 6.

 Potvrde komercijalnih banaka o stanju računa pravnog lica

 7.

 Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena i kontakt-telefon

 8.

 Dokaz o uplati takse za pokretanje postupka stečaja u iznosu od 100,00 KM  uplaćen na broj računa 562-099-00000556-87  REPUBLIČKI JAVNI PRIHODI-TAKSE, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1085001, opština 002.

 

 Napomena: Sve ove potrebne dokumente, pokretač postupka je dužan dostaviti u dva primjerka  sudu putem pošte ili lično na prijemu pošte u sudu šalteri broj 2 i 3.

Uplata takse se ne odnosi na troškove vođenja postupka koji se plaćaju na depozitni račun suda po rješenju sudije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh