Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Odluka o povećanju broja sudija u sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

05.01.2010.

Broj: 04-02-9561/09
Sarajevo, 17.12.2009. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 25. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj dana 16.12.2009. godine, donijelo

ODLUKU
o povećanju broja sudija u sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

I

Odobrava se povećanje broja redovnih i dodatnih sudija u sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kako slijedi:

1. Apelacioni sud Brčko Distrikta

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih sedam (7) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti osam (8);
  • Odobrava se imenovanje jednog (1) dodatnog sudije.

2. Osnovni sud Brčko Distrikta

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih sedamnaest (17) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti osamnaest (18); 
  • Odobrava se imenovanje troje (3) dodatnih sudija.

II

Imenovanje redovnih i dodatnih sudija u navedenim sudovima izvršiće se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH („Sl.glasnik BiH“ br. 44/09).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Milorad Novković
predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Dostavljeno:
- Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH
- Apelacioni sud Brčko Distrikt
- Osnovni sud Brčko Distrikt
- Odjel za imenovanja Sekretarijata VSTVa BiH
- a/a


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh