Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

006/19 - VIŠI SAVJETNIK/ADMINISTRATOR BAZA PODATAKA

26.08.2019.

Broj: 14-34-3-499-35/2019
Sarajevo, 26.08.2019. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje: 

PONOVLJENI JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u  
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (IPA 2017)

VIŠI SAVJETNIK/ADMINISTRATOR BAZA PODATAKA

Broj oglašene pozicije:  006/19
Broj izvršilaca: 1
Status: ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca
Rok za prijave: 23.09.2019. godine

Opis poslova:
 • učestvuje u procesima analize, planiranja, razvoja, implementacije i održavanja baza podataka obuhvaćenih Projektom i baza podataka koje su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
 • izrađuje dizajn i modificira strukturu baza podataka;
 • vrši instaliranje i unapređivanje aplikacijskih servera, servera baza podataka i razvojnih alata za sva softverska rješenja; 
 • dodjeljuje prostor za pohranu i planira buduće potrebe za prostorom baza podataka;
 • daje mišljenje na tehničke specifikacije hardvera i softvera koje se pripremaju za potrebe realizacije projektnih aktivnosti sa aspekta usklađenosti sa standardima informacione sigurnosti;
 • učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na jačanje IT kapaciteta u pravosuđu;
 • izrađuje tehničku i drugu potrebnu dokumentaciju sistema;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.  
Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
 • VSS tehničkog ili informatičkog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva;
 • napredno poznavanje engleskog jezika; 
 • osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
 • iskustvo u realizaciji projekata ili složenih projektnih aktivnosti u oblasti informacione tehnologije;
 • ekspertno poznavanje informacionih tehnologija u oblastima: 
  • baza podataka (prevashodno Oracle DB, Oracle SQL-a i PL/SQL-a, ali i Transact-SQL-a, MySQL i sl.);
  • poslovne inteligencije (prevashodno Oracle BI);
  • virtualizacijskih alata (poput VMWARE);
  • operativnih sistema (Windows, Linux, AIX);
  • mrežnih i infrastrukturnih servisa i backup tehnologija;
  • WAN/LAN tehnologija i IP mreža.
 • napredno poznavanje informacionih tehnologija u oblastima:
  • razvojnih alata (prevashodno Oracle ADF, JAVA EE i Oracle Developer, Spring Framework ili JS Framework-ovi);
  • CASE alata (prevashodno Oracle Designer).
 • Posjedovanje kompetencija: inicijativa, promjene, rješavanje problema, komunikacija, te lična djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu;
 • osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
 • posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti, te pismenog i usmenog izražavanja;
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
 • proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad.
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno;
Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
 • Dodatak diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; i
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).
U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF). 

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 006/19“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  006/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 23.09.2019. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh